İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ALZE YAYINLARI LTD.ŞTİ(“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  Unvan ALZE YAYINLARI LTD.ŞTİ.
  E-posta Adresi bilgi@alzeyayinlari.com
  İnternet Adresi www.alzeyayinlari.com
  Posta Adresi Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Birlik Sitesi 1590 Cadde No: 1/108 Batıkent Yenimahalle/ANKARA

   

 2. Kişisel Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep
  Kanun uyarınca, veri sorumlusu Şirket olarak şahsınıza ait olan kişisel verilerinizden;
  • Ad,
  • Soyadı,
  • E-posta Adresi,
  • Cep Telefonu

bilgilerinizi işlemeyi talep ediyoruz.

Ad, Soyadı, e-posta ve cep telefonu veriniz; sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikâyet mesajlarınızın değerlendirilmesi amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla;

Yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, çağrı merkezi hizmet sunucuları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet adresimizde yer alan sayfadan, tarafınızca yapılan başvuru vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları

İlgili Kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

E-posta Adresi bilgi@alzeyayinlari.com
İnternet Adresi www.alzeyayinlari.com
Posta Adresi Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Birlik Sitesi 1590 Cadde No: 1/108 Batıkent Yenimahalle/ANKARA

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Şirket tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.